IZDEVUMU MEKLĒŠANA

IZDEVUMU REZERVĒŠANA UN LIETOŠANAS TERMIŅA PAGARINĀŠANA

 

Izlasiet šo pamācību!

 

IZDEVUMU REZERVĒŠANA UN LIETOŠANAS TERMIŅA PAGARINĀŠANA
Grāmatas un citus izdevumus rezervēt (pasūtīt), kā arī pagarināt izdevumu lietošanas termiņu iespējams
• pa tālruni bibliotēkas darba laikā – 64522110
• elektroniski Balvu Centrālās bibliotēkas kopkatalogā
• uz vietas bibliotēkā


GRĀMATU VAI CITU IZDEVUMU REZERVĒŠANA INTERNETĀ
Lai izmantotu šo pakalpojumu, lasītājam:
• jābūt reģistrētam Balvu Centrālās bibliotēkas lietotājam;
• jāsaņem lietotāja vārds un parole.
Ja lasītājs ir reģistrēts Balvu Centrālajā bibliotēkā un saņēmis autorizācijas datus, viņam ir iespējams:
• pierakstīties elektroniskajā rindā uz grāmatu, kura izsniegta citam lasītājam,
• pārraudzīt savus datus par grāmatu nodošanas termiņiem,
• pieprasīt termiņa pagarinājumu.


Lai elektroniski rezervētu grāmatu, lasītājs:
1. Atver Balvu Centrālās bibliotēku tiešsaistes kopkatalogā sadaļu "Lietotāja informācija"
2. Autorizējas šķirklī „Lietotāja informācija”.
3. Šķirklī „Meklēšana datubāzēs” meklē vajadzīgo grāmatu vai citu izdevumu, atzīmējot datubāzu sarakstā „Lokālais katalogs” interesējošās datubāzes.
4. Izdevumam, ko vēlas rezervēt, apskatās informāciju, nospiežot pogu „Eksemplāri” (apraksta labajā pusē).
5. Izvēlas eksemplāru tajā bibliotēkā, kurā vēlas rezervēto izdevumu saņemt, un veic pasūtījumu, nospiežot pogu „Pasūtīt”.
6. Ja ailē „Pasūtīšana” pretī izvēlētajam eksemplāram ir datums, izdevums līdz šim datumam jau ir izsniegts citam lasītājam.
Pasūtījumu veikt iespējams arī šādā gadījumā - nospiežot uz datuma hipersaites un pēc tam –pogu „Pasūtīt”. Pasūtījums tiks ievietots rindā.


Jāatceras, ka:

7. Nākamajā bibliotēkas darba dienā pēc plkst. 11.00 apskatās savu lietotāja kontu šķirklī „Lietotāja informācija”:

Lai pārbaudītu no bibliotēkas paņemto izdevumu atdošanas termiņu, lasītājs:
1. Bibliotēkā saņem lietotāja vārdu un paroli.
2. Atver Balvu Centrālās bibliotēkas tiešsaistes kopkatalogu (balvi.biblioteka.lv/alise)
3. Autorizējas šķirklī „Lietotāja informācija” un izvēlnē „Izsniegumi” redz visus ierakstus par bibliotēkā paņemtajām grāmatām, kā arī to atdošanas termiņus;
4. Izvēlnē „Laikā nenodotie” - par grāmatām, kuru atdošanas termiņš jau beidzies un kuras steidzīgi jāaiznes atpakaļ uz bibliotēku.


Lai pagarinātu atdošanas termiņu, lasītājs:
1. Autorizējas un atver izvēlni „Izsniegumi”.
2. Pie vajadzīgās grāmatas kolonnā „Statuss” ieklikšķina „Prasīt pagarinājumu” (īpaši pieprasītām grāmatām termiņš netiek pagarināts).
3. Kamēr bibliotekārs izskata pieprasījumu, izsniegto grāmatu sarakstā redzams statuss „Pagarinājuma pieprasījums”.
4. Kad pagarināšanas pieprasījums ir izskatīts (statuss tiek nomainīts atpakaļ uz „prasīt pagarinājumu”), jauno atdošanas datumu var redzēt kolonnā „Termiņš”
5. Pagarināšanu var veikt tikai līdz atdošanas datumam. Ja tas nav izdarīts, automātiski tiek aprēķināta kavējuma nauda.
6. Grāmatu lietošanas termiņu pagarināt iespējams arī pa tālruni bibliotēkas darba laikā –64522110 , kā arī uz vietas bibliotēkā.