Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Babāne Silvija

Raksta ID: 809
Atjaunināts: 04 augusts, 2022

Medņevas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1952.gada 9.jūnijā Medņevas pagasta Medņevas ciemā. 1961.gadā uzsākusi skolas gaitas Viduču astoņgadīgajā skolā. 1968. gadā, pēc Viduču skolas absolvēšanas, Silvija aizgājusi mācīties uz pārdevēju-pavāru skolu Balvos. Pēc skolas beigšanas sākumā strādājusi par pārdevēju, tad aizgājusi uz Viļakas ēdnīcu strādāt par pavāru. Pēc kāzām 1974.gadā, Silvija dzīvo vīra mājās Lodumas ciemā.
Kad bērni sāka apmeklēt skolu, Silvija astoņus gadus (no 1982.gada līdz 1990.gadam), līdz saslima vīramāte, strādāja par apdrošināšanas aģenti. Apmēram tajā pat laikā, izjūkot padomju saimniecībai "Medņeva", Babāni nodibinājuši savu zemnieku saimniecību. Sākumā nodarbojušies ar piena lopkopību, tagad vairāk pievērsušies gaļas ražošanai.
Medņevas etnogrāfiskajā ansamblī Silvija Babāne dzied kopš 1996.gada. Ansamblī dziedāja viņas krustmāte Tekla Logina, kura jau iepriekš bija teikusi, ka Silvijai jānākot viņas vietā. Tā arī sanāca, ka pēc T.Loginas nāves Silvija sāka dziedāt Medņevas etnogrāfiskajā ansamblī. Un dzied joprojām. Silvija Babāne ir viena no Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstos iekļauto vērtību "Dziedāšana ar pusbalsu",  "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un  "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.
Silvijai Babānei allaž ir bijusi laba balss. Bērnībā gājusi līdzi mammai dziedāt psalmus, tikai tolaik nosēdēt 2-3 stundas licies ļoti garlaicīgi. Pati vairāk dziedāt psalmus sāka kad jau dziedāja etnogrāfiskajā ansamblī. Tolaik viņai patika kā dzied krustmāte Valentīna Babāne un ansambļa vadītāja Natālija Smuška. Tagad Silvija ne tikai regulāri dzied psalmus, bet arī vada dziedāšanu, ja nav N.Smuškas. Visbiežāk Silvijai sanāk dziedāšana kopā ar Anitu Upīti, Malvīni Ločmeli, Skaidrīti Šaicāni.
Maija mēnešos katru svētdienu, reizēm arī darbdienās, Silvija Babāne dzied pie Lodumas krucifiksa. Parasti te sanāk ap 10 cilvēkiem. Bieži atbrauc tie, kas dzimuši Lodumas ciemā, bet tagad dzīvo Semenovā. Ar etnogrāfiskā ansambļa sievām Silvija dzied arī pie citiem Medņevas pagasta krucifiksiem.

2019.gada nogalē Valsts Kultūrkapitāla fonda padome Silvijai Babānei piešķīrusi Mūža stipendiju

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: S.Babāne (centrā) 50 gadu jubilejā ar etnogrāfiskā ansambļa sievām; Medņevas etnogrāfiskā ansambļa 25 gadu jubilejas reizē (2012) - R.Cibules foto


Video no Rutas Cibules personīgā arhīva: Tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīca Rekovā 2005.gadā - Silvija Babāne dzied kopā ar Medņevas etnogrāfiskā ansambļa sievām (no kreisās puses tautastērpos: Valentīna Babāne, Silvija Babāne, Natālija Smuška, Helēna Zelča, Bārbala Dukaļska, Marijanna Kokoreviča un Ingrīda Žagare)

Raksta ID: 809
Atjaunināts: 04 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 2106
Ievietots:: 01 marts, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 augusts, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna