Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Gaspažiņa Lucija

Raksta ID: 835
Atjaunināts: 12 septembris, 2022

Bērzpils folkloras kopas "Saivenis"  un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1949.gada 8.aprīlī Balvu rajona Šķilbēnu pagasta Saucīnes ciemā. Beigusi Rekavas vidusskolu, tad mācījusies Maltas tehnikumā, kuru beidza 1970.gadā. Pēc tehnikuma beigšanas uzreiz sāka strādāt Bērzpils saimniecībā par zootehniķi. Par cūkkopības un ciltslietu zootehniķi viņa strādāja līdz saimniecības likvidācijai 1993.gadā. 1994.gadā sāka strādāt Bērzpils vidusskolā par garderobisti. Darba gaitas beidza 2009.gadā.
1975.gadā Lucija apprecējās. Ģimenē izaudzināts dēls Rimants. No 1970.gada dzīvo Bērzpils centrā.
1977.gadā Lucija sākusi dziedāt Bērzpils pagasta jauktajā korī, piedalījusies vairākos Latvijas Dziesmu svētkos Rīgā. Dziedājusi arī vokālajā ansamblī. Folkloras kopā  "Saivenis"dzied no 2010. gada februāra. Ar kopu Lucija piedalījusies folkloras festivālos "Baltica", Dziesmu svētkos, Latvijas simtgades pasākumos.
Lucija Gaspažiņa ir ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.  Dzied viņa pie Centra krucifiksa Bērzpilī. No 2010.gada, kad vairs nestrādāja, dziedājumos piedalās regulāri. Tolaik maija dziedājumus vadīja Eleonora Namsone, bet ar 2015.gadu to nodeva Lucijai. Pirmais lielais eksāmens sakrita ar Radio Marija ierakstu, ko godam izturēja, jo turpat blakus sēdēja Namsone. Ja sākuma gados dziedāja 8-9 sievas, tad 2022.gadā - tikai četras, reizēm pat tikai divas sievas. Patreiz ar Luciju Gaspažiņu dzied Anna Poševa, Stefānija Kindzule, Adrija šustere, reizēm pievienojas Aivita Rakstiņa un Aija Poševa. Pie krucifiksa reizi gadā noskaita arī aizlūgumu par mirušajiem
No 2015.gada Lucija uzņēmusies arī apkopšanas rūpes, tāpēc pie krucifiksa aiziet katru nedēļu.
Lucija Gaspažīņa Bērzpils pusē vada arī psalmu dziedāšanu. Visbiežāk dzied kopā ar Aiju Ikstenu, Annu Griestiņu un Annu Bitaini.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgā arhīva: Lucija (I.Bobrovas foto, 2022), pie krucifiksa (2014); ar Bērzpils etnogrāfisko ansambli
Raksta ID: 835
Atjaunināts: 12 septembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 1674
Ievietots:: 28 marts, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 12 septembris, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna