Baltinavas bibliotēka

Bērzkalnes bibliotēka

Bērzpils bibliotēka

Briežuciema bibliotēka

Krišjāņu bibliotēka

Kupravas bibliotēka

Kubulu bibliotēka

Lazdukalna bibliotēka

Lazdulejas bibliotēka

Medņevas bibliotēka

Naudaskalna bibliotēka

Rekovas bibliotēka

Rugāju bibliotēka

Skujetnieku bibliotēka

Tikaiņu bibliotēka

Upītes bibliotēka

Tilžas bibliotēka

Vectilžas bibliotēka

Vecumu bibliotēka

Viļakas bibliotēka

Vīksnas bibliotēka

Žīguru bibliotēka

Pirms bibliotēkas apmeklējuma pārliecinieties par izmaiņām darba laikā bibliotēkas tīmekļa vietnē! Turpat atrodama arī kontaktinformācija.