Balvu centrālās bibliotēkas nolikums
2009. gada 27.augustā

BalvosIzdots saskaņā ar Bibliotēku likuma 4.panta otro daļu

Ar grozījumiem 2010.gada 12.augustā Nr.14, 3.§;

2012.gada 12.aprīlī Nr.7, 6.§;

2020.gada 25.jūnijā Nr.10, 1.§


 

1.Vispārīgie noteikumi
 

1.1.Balvu Centrālā bibliotēka (turpmāk-Bibliotēka) ir Balvu novada pašvaldības (turpmāk –tekstā Dibinātājs) kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kartībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

1.2.Bibliotēka ir Balvu novada Domes izveidota iestāde, kas veic arī novada un reģiona centrālās bibliotēkas funkcijas, kura koordinē publisko bibliotēku darbu, sniedz metodisko un konsultatīvo palīdzību. Bibliotēkas funkciju veikšana tiek finansēta no Dibinātāja līdzekļiem.

1.3.Savā darbībā Bibliotēka ievēro Satversmi, LR Bibliotēku likumu, likumu „Par pašvaldībām” un citus LR likumus, MK noteikumus, citus normatīvos aktus, Balvu novada Domes lēmumus un rīkojumus, Bibliotēkas izmantošanas noteikumus un šo Nolikumu.

1.4.Bibliotēkas krājumos esošie iespieddarbi, elektroniskie izdevumi, rokraksti un citi dokumenti neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, reliģiskās vai cita veida orientācijas vai informācijas, kas tajos ietverta, ir pieejami ikvienai personai bibliotēkas izmantošanas noteiktajā kārtībā.

1.5.Bibliotēka attiecībā uz krājumu veidošanu ir neatkarīga. Ierobežojumus bibliotēkas krājumu veidošanā var noteikt ar likumu.

1.6. Lēmumu par Bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Balvu novada Dome, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.

1.7. Bibliotēkai ir juridiskas personas statuss, tai ir zīmogs, atribūtika, logo un var būt norēķinu konts bankā.

1.8. Bibliotēkas juridiskā adrese: Tirgus iela 7, Balvi, Balvu novads, LV-4501.

2. Bibliotēkas uzdevumi
 

2.1. Attīstīt Bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.

2.2.Nodrošināt Bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu sistemātisku komplektēšanu, datu bāzu abonēšanu.

2.3.Nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu bibliotekāro un bibliogrāfisko pakalpojumu sniegšanu Bibliotēkas lietotājiem.

2.4.Radīt iespēju Bibliotēkas lietotājiem izmantot Bibliotēku pakalpojumus neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīvesvietas, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

2.5.Nodrošināt savu krājumu, datu un informācijas sistēmu, kā arī citu novada bibliotēku krājumu pieejamību ikvienam lietotājam. Izmantojot starpbibliotēku abonementa(SBA) pakalpojumus, nodrošināt citu Latvijas un ārvalstu bibliotēku krājumu pieejamību.

2.6. Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus Bibliotēkas lietotājiem un, sadarbojoties ar citu bibliotēku palīdzību, nodrošināt bibliotēku pakalpojumu pieejamību novada teritorijā.

2.7.Nodrošināt Bibliotēkas lietotājiem pieeju internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt iespēju bez maksas izmantot datoru. Datora un interneta bezmaksas izmantošanas kārtību nosaka Bibliotēkas lietošanas noteikumos.

2.8. Veikt Bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu, koordinēt novada Bibliotēku krājumu komplektēšanu.

2.9.Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību.

2.10.Veikt Bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu prasībām.

2.11.Bibliotēka veic sekojošus uzdevumus:

2.11.1.konsultē filiālbibliotēkas darba jautājumos, koordinē to darbību;

2.11.2.veic dāvinājumu un par valsts budžeta līdzekļiem iegādāto grāmatu bibliotekāro apstrādi, sadali;

2.11.3.veido un uztur elektroniskos katalogus un datu bāzes, kā arī nodrošina šīs informācijas pieejamību un izmantošanu novada bibliotēkās;

2.11.4.koordinē novada bibliotēku informācijas tīkla izveidi un darbību;

2.11.5.koordinē novadpētniecības, bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu novada bibliotēkās;

2.11.6. izstrādā novada bibliotēkas attīstības plānu, izstrādā kopējus projektus;

2.11.7.veic novada bibliotēku darba tehnoloģijas pamatprasību pārraudzību, sniedz nepieciešamo palīdzību.

2.12. Balvu Centrālās bibliotēkas funkcijas:

2.12.1. koordinēt un metodiski vadīt reģiona publisko bibliotēku darbu;

2.12.2. veidot reģiona bibliotēku krājumu elektronisko kopkatalogu, Novadpētniecības datu bāzi, veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu;

2.12.3.organizēt novada mēroga literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus;

2.12.4. uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo informāciju par bibliotēku darbu reģionā, organizēt profesionālās pieredzes apmaiņas pasākumus;

2.12.5. sniegt konsultatīvu un metodisku palīdzību visām reģiona bibliotēkām, popularizēt to darbu;

2.12.6.organizēt reģiona bibliotēku darbinieku tālākizglītības un apmācības pasākumus;

2.12.7.rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību bibliotēkās, koordinēt reģiona publisko bibliotēku automatizētā informācijas tīkla izveidi un darbību;

2.12.8. saskaņā ar likumu “Par valsts statistiku” sniegt ikgadējo statistisko pārskatu par savu darbību, vākt un apkopot reģiona bibliotēku statistiskos pārskatus;

2.12.9. sadarbojoties ar citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa sistēmā;

2.12.10.veikt Balvu novada depozītbibliotēkas funkcijas.

2.12.11.veikt bibliotēku darba pamatprasību pārraudzību, sniegt tām nepieciešamo profesionālo un konsultatīvo palīdzību(bibliotēku apmeklējumi uz vietām, semināru, kursu, praktisku nodarbību organizēšana).

3. Bibliotēkas tiesības
 

3.1.Patstāvīgi veikt darbību, saskaņā ar šajā Nolikumā fiksētiem uzdevumiem, noteikt šīs darbības virzienus un bibliotēkas lietošanas kārtību.

3.2.Saskaņā ar šo Nolikumu veidot bibliotēkas struktūru.

3.3.Saņemt augstākstāvošo organizāciju metodisko palīdzību profesionālās darbības jautājumos.

3.4.Saņemt no Dibinātāja Bibliotēku likuma 17.panta kārtībā bibliotēkas uzturēšanai un attīstībai nepieciešamos finanšu līdzekļus bibliotēkas uzdevumu izpildei.

3.5.Saņemt no valsts budžeta speciāli paredzētos līdzekļus ar bibliotēkas attīstību saistītu programmu un projektu realizēšanai.

3.6.Saņemt fizisko un juridisko personu ziedojumus un dāvinājumus, arī ziedojumus un dāvinājumus, kas izmantojami saskaņā ar ziedotāja vai dāvinātāja norādījumiem.

3.7.Sniegt pakalpojumus lietotājiem saskaņā ar Balvu novada Domes noteiktajiem maksas pakalpojumiem.

3.8.Noteikt kavējumu naudu, novērtēt zaudējumus un saņemt atlīdzību par bojātiem, noteiktā laikā vai vispār neatdotiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem, kas izsniegti lietotājiem saskaņā ar Balvu novada domes apstiprinātiem bibliotēkas lietošanas noteikumiem.

3.9. Izmantot maksas pakalpojumu, ziedojumu vai dāvinājumu, kā arī saimnieciskās darbības rezultātā iegūtos līdzekļus bibliotēkas darbības attīstībai – darbinieku tālākizglītībai, bibliotēkas krājumu papildināšanai un darba procesu uzlabošanai.

3.10. Komplektēt krājumus, pasūtot vai iepērkot literatūru izdevniecībās, grāmatu tirdzniecības organizācijās, iegādājoties grāmatas no iedzīvotājiem.

3.11. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā norakstīt no bibliotēkas krājumiem iespieddarbus un citus dokumentus.

3.12. Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot Autortiesību likuma prasības.

3.13. Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienoties asociācijās, apvienībās, biedrībās un citās organizācijās, piedalīties to darbībā.

3.14.Piedalīties reģiona publisko bibliotēku darba novērtēšanā.

3.15. Iesniegt Balvu novada domei priekšlikumus par Bibliotēkas darbību.

3.16. Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

4. Organizatoriskā struktūra un vadība
 

4.1. Bibliotēkas struktūru apstiprina Balvu novada pašvaldības Dome, amatu vienību sarakstu nosaka Bibliotēkas direktors un aptiprina novada pašvaldības izpilddirektors, ievērojot Bibliotēkas likumu un citu normatīvo aktu prasības.

4.2. Bibliotēkas darbu vada un par darbību atbild bibliotēkas direktors, kuru pieņem amatā un atlaiž no amata Balvu novada dome, saskaņojot ar Latvijas Bibliotēku padomi.

4.3.Bibliotēkas direktors var būt persona, kurai ir bibliotēkas darbā iegūts darba stāžs un attiecīga izglītība un pieredze bibliotēku darba jomā saskaņā ar Bibliotēku likuma 25.pantu.

4.4. Bibliotēkas direktors:

4.4.1. organizē un vada Bibliotēkas darbu atbilstoši amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem, tiesībām un pilnvarām un ir atbildīgs par Bibliotēkas darbību, realizējot tās uzdevumus un tiesības.

4.4.2.ievērojot normatīvos aktus, pieņem darbā un atlaiž no darba Bibliotēkas darbiniekus, nosaka darba pienākumus un atbildību, darba algas fonda ietvaros nosaka atalgojumu.

4.4.3.organizē Bibliotēkas darbības un attīstības stratēģiju, ikgadējo Bibliotēkas darbības plānu un budžeta projektu;

4.4.4.atbild par Bibliotēkas funkciju un uzdevumu veikšanu;

4.4.5.atbild par Bibliotēkas mantas, citu resursu un finansu līdzekļu likumīgu, racionālu un lietderīgu izmantošanu;

4.4.6.atbild par Bibliotēkas darbības tiesiskumu;

4.4.7.iesniedz Balvu novada domei priekšlikumus par Bibliotēkas struktūrvienību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

4.4.8.koordinē un pārrauga novada Bibliotēku darbu, finanšu līdzekļu izmantošanu, veic novada bibliotēku darba stratēģisko plānošanu, izstrādā novada bibliotēku attīstības programmas, plānus, pārskatus, priekšlikumus un iesniedz novada domē;

4.4.9.ir atbildīgs par bibliotēkas reģistrāciju un akreditāciju Bibliotēku likuma noteiktajā kārtībā;

4.4.10.nodrošina Bibliotēkas personāla vadību;

4.4.11.veido Bibliotēkas struktūru, nosaka tās darbības mērķi un galvenos pienākumus;

4.4.12. bez speciāla pilnvarojuma pārstāv Bibliotēku attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām.

4.5. Bibliotēka veido struktūru, , kas nodrošina tās uzdevumu izpildi:

4.5.1.lietotāju apkalpošanu;

4.5.2.krājumu komplektēšanu, apstrādi un saglabāšanu;

4.5.3.informācijas, bibliogrāfisko un novadpētniecības darbību;

4.5.4.bibliotēku darba koordināciju, metodisko, konsultatīvo un darbinieku apmācības un tālākizglītības darbu;

4.5.5.bibliotēkas uzdevumu tehnisko realizāciju un saimniecisko darbību;

4.5.6.jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanu.

4.6. Nodaļas izveido, reorganizē vai likvidē Bibliotēkas direktors.

4.7.Bibliotēkas nodaļas darbojas saskaņā ar nodaļu nolikumu, kuru apstiprina bibliotēkas direktors.

4.8.Bibliotēkas struktūra tiek noteikta, lai nodrošinātu vienotu bibliotēku informācijas tīklu novada administratīvās teritorijas robežās un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem novada teritoriālās vienībās, pamatojoties uz bibliotēku vienoto krājumu, bibliogrāfisko aparātu un vienotu iespieddarbu un citu dokumentu apstrādi.

4.9. Bibliotēkas struktūrvienības:

4.9.1. Balvu pagasta bibliotēka, reģistrācijas Nr.BLB 0591, adrese Balvu pagasts, Balvu novads;

4.9.2. Bērzkalnes pagasta bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 0592, adrese Bērzkalnes pagasts, Balvu novads;

4.9.3. Bērzpils pagasta bibliotēka, reģistrācijas Nr.BLB 0593, adrese Bērzpils pagasts, Balvu novads;

4.9.4. Briežuciema pagasta bibliotēka, reģistrācijas Nr.BLB 0594, adrese Briežuciema pagasts, Balvu novads;

4.9.5. Krišjāņu pagasta bibliotēka, reģistrācijas Nr.BLB 0595, adrese Krišjāņu pagasts, Balvu novads;

4.9.6. Kubulu pagasta bibliotēka, reģistrācijas Nr.BLB 0596, adrese Kubulu pagasts, Balvu novads;

4.9.7. Lazdulejas pagasta bibliotēka, reģistrācijas Nr.BLB 0600, adrese Lazdulejas pagasts, Balvu novads;

4.9.8. Tilžas pagasta bibliotēku, reģistrācijas Nr.BLB 0606, adrese Tilžas pagasts, Balvu novads;

4.9.9. Vectilžas pagasta bibliotēku, reģistrācijas Nr.BLB 0608, adrese Vectilžas pagasts, Balvu novads;

4.9.10.Vīksnas pagasta bibliotēku, reģistrācijas Nr.BLB 0610, adrese Vīksnas pagasts, Balvu novads.

4.10.Bibliotēkas struktūrā iekļautās bibliotēkas ir patstāvīgas struktūrvienības, kas darbojas saskaņā ar Bibliotēkas direktora apstiprinātu struktūrvienību nolikumu, to darbu nodrošina un vada struktūrvienības vadītājs.

4.11.Bibliotēkas darbinieku amata pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksti, ko apstiprina Bibliotēkas direktors.

5.Finansējums un materiāli tehniskais nodrošinājums
 

5.1. Bibliotēkai un tās struktūrvienībām ir savi nodalītie finanšu līdzekļi, kurus veido:

5.1.1 Dibinātāja budžeta līdzekļi;

5.1.2.valsts finansējums mērķdotāciju veidā;

5.1.3.citi ienākumu avoti -ziedojumi, dāvinājumi, kavējuma naudas, maksas pakalpojumi, fondu līdzekļi.

5.2.Bibliotēkas finansējumu pamatbudžetam piešķir Dibinātājs, nodrošinot līdzekļus Bibliotēku likuma 17.panta 2.punktā paredzētajām vajadzībām:

5.2.1.Bibliotēkas krājumu organizēšanai, papildināšanai, restaurācijai un cita veida saglabāšanai, (elektroniskie vārti, apsardze, ugunsdrošības un citām iekārtām) atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem par Nacionālo bibliotēku krājumu;

5.2.2. Bibliotēkas telpu, iekārtu, tehniskā aprīkojuma uzturēšanai atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem par Nacionālo bibliotēku krājumu;

5.2.3. Bibliotēkas komunālajiem maksājumiem, nodokļu un zemes nomas maksājumiem;

5.2.4. Bibliotēkas darbinieku atalgojumam;

5.2.5. Bibliotēkas darbinieku kvalifikācijas celšanai;

5.2.6. Bibliotēkas darbības popularizēšanai;

5.2.7. Bibliotēku sadarbībai.

5.2.8. Bibliotēka var saņemt arī valsts budžeta vai Dibinātāja līdzfinansējumu ar bibliotēku saistītu projektu un programmu realizēšanai.

5.3.Bibliotēkas grāmatvedība tiek kārtota atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.

6. Noslēguma noteikumi

6.1.Ar šī Nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Centrālās bibliotēkas Nolikumu, kas apstiprināts Balvu pilsētas Domē 2008.gada 13.martā (lēmuma Nr.6, prot.7).
 


Priekšsēdētāja vietnieks Andris Kazinovskis