Balvu Centrālā bibliotēka

Tirgus ielā 7, Balvi
Darbdienās: 10.00-18.00
Sestdiena: 9.00- 15.00
jūnijā, jūlijā, augustā sestdienās nestrādā
Svētdiena- brīvdiena
Katra mēneša pēdējā piektdiena- spodrības diena


LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV – 4501, tālrunis + 371 64522453
fakss + 371 64522453, e – pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2019.gada 27.jūnija
lēmumu (sēdes prot. Nr.10, 8.§)
Grozījumi ar Balvu novada Domes
2023.gada 23.februāra
lēmumu (sēdes prot.Nr.2, 3. §)

NOTEIKUMI
Balvu novadā
2019.gada 27.jūnija Nr.3/2019

BALVU CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS
LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Izdoti saskaņā ar Bibliotēku likuma
21.panta pirmo un otro daļu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka Balvu Centrālās bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību.
1.2. Bibliotēkas un tās lietotāju pienākumus un tiesības nosaka Bibliotēku likums, Latvijas Republikas likumi un citi tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un lietošanas noteikumi.
1.3. Bibliotēkas lietošanas noteikumu grozījumus un papildinājumus ierosina Bibliotēka un apstiprina Balvu novada Dome.
1.4. Bibliotēkas darbinieku pienākums ir iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Tie izvietojami Bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās.

2. Bibliotēkas lietotāja reģistrēšana

2.1. Lietotājus Bibliotēkā reģistrē (Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus), uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Lietotājs aizpilda Iesniegumu/lietotāja reģistrācijas veidlapu un ar savu parakstu apliecina sniegtās informācijas patiesumu un Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas noteikumu ievērošanu (Pielikums Nr.1).
2.2. Lietotājus līdz 14 gadu vecumam Bibliotēkā reģistrē, iesniedzot viena no vecākiem vai tiem pielīdzināto personu rakstveida piekrišanu (galvojumu) (Pielikums Nr.2).
2.3. Reģistrējoties Bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
2.4. Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Balvu novada pašvaldības Personu datu apstrādes privātuma politikai .
2.5. Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegti autorizācijas dati attālināto pakalpojumu saņemšanai un mēneša laikā bez maksas tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte.
2.6. Lietotāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai.
2.7. Mainot vārdu vai uzvārdu vai kontaktinformāciju, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkas darbiniekiem kārtējā apmeklējuma reizē.

3. Lietotāja tiesības un pienākumi

3.1. Tiesības:
3.1.1. Izmantot Bibliotēkas bezmaksas un maksas pakalpojumus;
3.1.2. Brīvi izmantot Bibliotēkas krājumu, datorus, informācijas sistēmas un datu bāzes;
3.1.3. Saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājuma sastāvu un informācijas resursiem;
3.1.4. Saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas krājuma vai citu bibliotēku krājumiem, izmantojot Starpbibliotēku abonementa pakalpojumu;
3.1.5. Lietotājiem invalīdiem ar kustību un redzes traucējumiem saņemt bibliotēkas pakalpojumus mājās vienu reizi mēnesī;
3.1.6. Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētos gadījumus;
3.1.7. Priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības iesniegt Bibliotēkas direktoram vai Dibinātājam (Balvu novada pašvaldībai).

3.2. Pienākumi:
3.2.1. Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus;
3.2.2. Apmeklējot Bibliotēku, uzrādīt lietotāja karti;
3.2.3. Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra;
3.2.4. Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā;
3.2.5. Lietošanā saņemtos iespieddarbus pārnēsāt saudzīgi un atbilstoši laika apstākļiem;
3.2.6. Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem un izmantojamo datortehniku, par pamanītiem bojājumiem ziņot Bibliotēkas darbiniekam.
3.2.7. Nozaudētos vai sabojātos Bibliotēkas dokumentus, aizstāt ar identiskiem vai līdzvērtīgiem, vai arī atlīdzināt šo dokumentu vērtību naudā atbilstoši Bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajai cenai;
3.2.8. Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi: jāierobežo darbības, kas var būt traucējošas pārējiem bibliotēkas lietotājiem – skaļas sarunas, mobilo tālruņu lietošana u.c.;
3.2.9. Atrodoties Bibliotēkā nelietot pārtiku un dzērienus;
3.2.10. Bibliotēkas telpās aizliegts uzturēties alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibumā, nehigiēniskā un sabiedriskai vietai nepiemērotā stāvoklī;
3.2.11. Gadījumos, kad netiek ievēroti Bibliotēkas lietošanas noteikumi un ņemti vērā Bibliotēkas darbinieku aizrādījumi, par to var tikt informēta pašvaldības policija.

4. Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas kārtība

4.1. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. Maksas pakalpojumu veidi un cenas ir apstiprināti ar Balvu novada Domes lēmumu.
4.2. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi:
4.2.1. Bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā un lasītāja kartes pirmreizējā izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas Bibliotēkā;
4.2.2. lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par Bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, datu bāzēm un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana;
4.2.3. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
4.2.4. Bibliotēkas un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, lekcijas, konsultācijas, tematiskie pasākumi, ekskursijas pa bibliotēku).
4.3. Grāmatu un citu materiālu izsniegšana un saņemšana tiek reģistrēta automatizēti bibliotēku informācijas sistēmas datu bāzē.
4.4. Grāmatas un citus Bibliotēkas informācijas avotus uz mājām izsniedz tikai tiem lietotājiem, kuri reģistrējušies Bibliotēkā šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.
4.5. Lietotājam uz māju izsniegto izdevumu maksimālie lietošanas termiņi ir:
4.5.1. grāmatām – 4 nedēļas;
4.5.2. jaunieguvumiem un paaugstināta pieprasījuma dokumentiem – 2 nedēļas;
4.5.3. Bērnu literatūras nodaļā grāmatām 1. – 9.klašu skolēniem – 10 dienas;
4.5.4. žurnāliem – 2 nedēļas. Tekošā mēneša pēdējo numuru uz mājām neizsniedz.
4.6. Lietotājam, kas noteiktajā termiņā nav nodevis saņemtos izdevumus, Bibliotēka 4 nedēļu laikā elektroniski nosūta atgādinājumu brīdinājumu.
4.7. Sākot ar pirmo kavēto dienu, bibliotēkas informācijas sistēma automatizēti aprēķina soda naudu par katru nokavēto dienu .
4.8. Līdz parāda saistību izpildei lietotājam nav tiesību saņemt uz mājām grāmatas un citus materiālus un izmantot internetu.
4.9. Datoru un interneta lietotāja pienākumus un tiesības nosaka Bibliotēkas Informācijas pakalpojuma punkta lietošanas noteikumi.

5. Bibliotēkas maksas pakalpojumu sniegšanas kārtība

5.1. Bibliotēkas maksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus saskaņā ar Bibliotēku likumu, Balvu novada Domes lēmumu, Bibliotēkas nolikumu un lietošanas noteikumiem, bibliotēka sniedz par samaksu.
5.2. Norēķini par maksas pakalpojumiem notiek skaidrā naudā, izsniedzot kvīti.

Domes priekšsēdētājs A.Pušpurs

Pielikums Nr.1
Balvu novada pašvaldības
2023.gada 23.februāra noteikumiem Nr. 2/2023
“Grozījumi Balvu novada pašvaldības 2019.gada 27.jūnija
noteikumos Nr.3/2019 “Balvu Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi””


Balvu Centrālajai bibliotēkai
Tirgus iela 7, Balvi, Balvu novads, LV-4501

Iesniegums / lietotāja reģistrācija

Vārds_________________________ Uzvārds_______________________________
Personas kods ______________-_________________
Adrese_____________________________________________________________________________
Tālruņa numurs ____________________ E-pasts ___________________________________________

Ar Balvu Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumiem esmu iepazinies un uzņemos atbildību par savlaicīgu iespieddarbu un citu materiālu atdošanu un saglabāšanu.

Mana sniegtā informācija ir patiesa.

Esmu informēts par Bibliotēkas lietotāju datu apstrādi:

Bibliotēka apstrādā (tostarp ievāc, uzglabā, ir pieejami darbiniekiem Bibliotēkas informācijas sistēmā) šajā iesniegumā un citos dokumentos ietvertos Bibliotēkas lietotāja personas datus, lai īstenotu savas funkcijas saskaņā ar Bibliotēku likumu un citiem normatīvajiem aktiem. Ar personas datu apstrādes privātuma politiku var iepazīties http://balvi.lv/pasvaldiba/personas-datu-apstrade.
Bibliotēka regulāri publisko informāciju par pasākumiem un aktivitātēm, jo Bibliotēkai kā publiskai iestādei ir pienākums regulāri informēt sabiedrību par savu darbību, kas tiek finansēta no nodokļu maksātāju līdzekļiem.

Datums_________________________

Paraksts_____________________


Pielikums Nr.2
Balvu novada pašvaldības
2023.gada 23.februāra noteikumiem Nr. 2/2023
“Grozījumi Balvu novada pašvaldības 2019.gada 27.jūnija
noteikumos Nr.3/2019 “Balvu Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi””

Balvu Centrālajai bibliotēkai
Tirgus iela 7, Balvi, Balvu novads, LV-4501

Iesniegums/ Piekrišana

Lūdzu reģistrēt manu__________________________________________ par bibliotēkas lietotāju
bērna vārds, uzvārds, personas kods

Mācību iestāde, klase_____________________________________________

Adrese, tālruņa Nr._______________________________________________

Es,_________________________________________________________________

Likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, tālruņa Nr., ja vēlas norādīt – arī e-pasta adrese

ar Balvu Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumiem esmu iepazinies un uzņemos atbildību par savlaicīgu iespieddarbu un citu materiālu atdošanu un saglabāšanu. Apņemos segt materiālos zaudējumus par Bibliotēkai nodarīto kaitējumu, ja tas radies mana bērna rīcības rezultātā.

Mana sniegtā informācija ir patiesa.

Neiebilstu / iebilstu, ka mans bērns izmanto datora un interneta pakalpojumus bibliotēkā.
(vajadzīgo pasvītrot)

Esmu informēts par Bibliotēkas lietotāju datu apstrādi:

Bibliotēka apstrādā (tostarp ievāc, uzglabā, ir pieejami darbiniekiem Bibliotēkas informācijas sistēmā) šajā iesniegumā un citos dokumentos ietvertos Bibliotēkas lietotāja personas datus, lai īstenotu savas funkcijas saskaņā ar Bibliotēku likumu un citiem normatīvajiem aktiem. Ar personas datu apstrādes privātuma politiku var iepazīties http://balvi.lv/pasvaldiba/personas-datu-apstrade.
Bibliotēka regulāri publisko informāciju par pasākumiem un aktivitātēm, jo Bibliotēkai kā publiskai iestādei ir pienākums regulāri informēt sabiedrību par savu darbību, kas tiek finansēta no nodokļu maksātāju līdzekļiem. Ja Bibliotēkas lietotāja likumiskie pārstāvji (aizbildņi) nevēlas, ka tiek publiskoti augstāk minētie Bibliotēkas lietotāja personas dati, aicinām iepriekš interesēties un izvērtēt bērna dalību pasākumos un aktivitātēs, kuru informāciju paredzēts publiskot.

Datums ________________________________

Paraksts_________________________________

Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs

 

 
   
 
Vietne izmanto sīkdatnes!
Balvu centrālās bibliotēkas tīmekļa vietnē tiek izmantotas mūsu un trešo pušu sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai nodrošinātu tās darbību un palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi un kvalitāti. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.
Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”. Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.