PRĀVESTS ALBERTS BUDŽE, Tilžas vidusskolas vēstures skolotāja Aina Rakstiņa

Krucifiksi Ziemeļlatgalē. Dinamika 2009/2019, Ruta Cibule

Bēržu Romas katoļu draudze un Sv. Annas Bēržu Romas katoļu baznīca, Vēstures lappuses, A. Griestiņa, Bērzpils pagasta bibliotēkas vadītāja

1990.gads Balvos-Balvu Novada muzeja krājuma materiālos, Ruta Akmentiņa, Balvu Novada muzeja vecākā speciāliste vēsturniece, 2020

Personalizētās tekstilijas Egļavas mežniecības muzeja krājumā, Aldis Pušpurs, muzeja vadītājs

Ar Pērkonu saistītie vietvārdi un atradumi Latvijā, Ivars Logins, latgaļs, nūvodpētnīks

Baltinavas vieta administratīvi teritoriālā iedalījuma struktūrās 1920.-2020., Imants Slišāns, 28.01.2020.

Briežuciema pagasta vietvārdi, Valentīna Kaša