Autore: Svetlana Saksonova

Uzņēmuma darbības finanšu analīze ir ārkārtīgi plaša analīzes joma, kura iekļauj visai atšķirīgus aspektus. Grāmatas pirmajā nodaļā izskatīti tādi aspekti kā finanšu informācijas analīze un interpretācija, izmantojot finanšu koeficientus uzņēmumu finanšu stāvokļa un kredītspējas noteikšanai, pievēršot lielāku uzmanību uzņēmumu likviditātes un ienesīguma (ROS un ROM) analīzei, kā ari produktu vai pakalpojumu bezzaudējuma sliekšņa noteikšanas analīzei. Tie ilustrēti ar piemēriem un praktiskām situācijām. Nodaļas sākumā sniegtas uzņēmumu finanšu vadīšanas koncepcijas, jo tās ir jebkuras finanšu analīzes un lēmumu pieņemšanas metodoloģiskais pamats. Uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu un apgrozāmā kapitāla vadīšanas aspekti un praktiskie paņēmieni ir ļoti aktuāli jautājumi – gan no teorijas, gan prakses viedokļa.

Grāmatas otrajā nodaļā ir sniegts uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu un apgrozāmā (darbības) kapitāla raksturojums, izskatīti teorētiskie jautājumi un piemēri par apgrozāmo līdzekļu un apgrozāmā kapitāla vadīšanas posmiem un to finansēšanas iespējām. Ar praktiskiem piemēriem ilustrēti apgrozāmā kapitāla cikli, apgrozāmā kapitāla aprites paātrināšanas nepieciešamība. Piedāvātie apgrozāmā kapitāla vadīšanas praktiskie paņēmieni sniedz priekšstatu par to, kā var analizēt un vadīt apgrozāmo kapitālu dažādu darbības sfēru uzņēmumos.

Apskatīt tiešsaistes katalogā